ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów 41 200-35-00 biuro@wodociagipinczowskie.net

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów

Dodane przez: Tomasz Data dodania: 2017-04-20
Fundusze europejskie

Projekt ten współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość projektu: 26 919 471,59 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 12 880 215,91 zł

Wydatki kwalifikowalne: 15 153 195,19 zł

Wysokość pożyczki z NFOŚiGW: 6 963 383,77 zł

Wsparcie Gminy Pińczów: 4 000 000,00 zł

Zrealizowany projekt składał się z następujących zadań:

Zadanie 1 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy i przebudowy OŚ w Pińczowie
Zadanie 2 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie studni awaryjnej na terenie ujęcia wody OC Grodzisko w Pińczowie
Zadanie 3 – Dokumentacja projektowa – Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Pińczowie
Zadanie 4 – Dokumentacja projektowa obejmująca stworzenie komputerowego systemu informacji geodezyjnej służącego do zbierania, przechowywania i przetwarzania danych, które mają odniesienie w przestrzeni (GIS)
Zadanie 5 – Dokumentacja projektowa – Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Żwirki i Wigury w Pińczowie
Zadanie 6 – Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji/Aktualizacja Studium Wykonalności Inwestycji
Zadanie 7 – Aktualizacja dokumentacji przetargowej na wybór Inżyniera Kontraktu, wykonawcy systemu GIS oraz wykonawcy prac budowlanych
Zadanie 8 – Inżynier Projektu
Zadanie 9 – Zarządzanie Projektem – koszty osobowe JRP
Zadanie 10 – Działania informacyjno–promocyjne
Zadanie 11 – Rozbudowa i przebudowa OŚ w Pińczowie
Zadanie 12 – Wykonanie studni awaryjnej na terenie ujęcia wody OC Grodzisko w Pińczowie
Zadanie 13 – Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Pińczowie
Zadanie 14 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Pińczowie ul. Żwirki i Wigury
Zadanie 15 – Stworzenie komputerowego sytemu informacji geodezyjnej służącego do zbierania, przechowywania i przetwarzania danych, które mają odniesienie w przestrzeni (GIS)
Zadanie 16 – Rezerwa inwestycyjna

Podstawowe cele realizacji inwestycji:

  • poprawa stanu środowiska naturalnego;
  • poprawa warunków życia mieszkańców miasta;
  • rozwój turystyki oraz usług, wzrost znaczenia miasta w regionie.

Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy poziomem skanalizowania na terenie aglomeracji oraz poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby poprzez dostosowanie jakości ścieków odprowadzanych do środowiska oraz zwiększenie liczby osób podłączonych do ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.
Stworzyła możliwość korzystania z dobrej jakościowo wody kolejnym odbiorcom, a także zabezpieczenie zasilania wodociągu Pińczów.

Kalendarium:

20.04.2017 – została podpisana umowa między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wodociągami Pińczowskimi na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów”. Umowę podpisali ze strony NFOŚiGW Prezes Zarządu p. Kazimierz Kujda oraz Pełnomocnik, p.o. Głównego Księgowego p. Janusz Topolski, a Wodociągi Pińczowskie reprezentowali Prezes Zarządu p. Andrzej Głogowiec oraz Prokurent p. Zdzisław Chrobot.

12.09.2017 – 12 września 2017 zawarto umowę na „Nadzór inwestorski nad inwestycją rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Pińczowie” z firmą Collect Consulting Spółka Akcyjna

12.03.2018 – 12 marca 2018 zawarto umowę na „Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Pińczowie” z firmą INSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA

14.05.2018 – 14 maja 2018 zawarto umowę na „Wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji oraz zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną” z firmą Esri Polska

20.03.2018 – protokołem przekazania placu budowy rozpoczęto roboty budowlane

31.01.2020 – sporządzono protokół odbioru końcowego

25.06.2020 – odbyło się uroczyste oddanie do eksploatacji „nowej” oczyszczalni ścieków. W uroczystym otwarciu uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, poseł Krzysztof Lipiec, burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak, wiceburmistrz Beata Kita, Starosta Pińczowski, samorządowcy z regionu, projektanci i wykonawcy zadania. Zgromadzonych gości powitał Prezes Zarządu „Wodociągów Pińczowskich” pan Andrzej Głogowiec. Nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.

Informacja i promocja

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/17402,Otwarcie-oczyszczalni-sciekow-w-Pinczowie.html

https://pinczow.naszemiasto.pl/oficjalnie-zakonczyla-sie-modernizacja-oczyszczalni-sciekow/ar/c1-7781318

http://pinczow.com.pl/aktualnosci/wpis/oczyszczalnia-sciekow-w-pinczowie-bedzie-modernizowana

http://pinczow.com/2017/04/21/oczyszczalnia-sciekow-pinczowie-bedzie-modernizowana/

https://kielce.tvp.pl/30191522/pinczow-stawia-na-ekologie-i-nowoczesnosc

http://www.tvswietokrzyska.pl/pinczow/wiadomosci/pinczow/item/21947-oczyszczalnia-sciekow-w-pinczowie-bedzie-modernizowana.html

http://www.tvswietokrzyska.pl/pinczow/wiadomosci/pinczow/item/22203-oczyszczalnia-sciekow-zostanie-zmodernizowana.html

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/a/oczyszczalnia-sciekow-w-pinczowie-do-modernizacji-podpisano-umowe-na-prawie-24-miliony-zlotych,13023109/

http://pinczow.com.pl/aktualnosci/wpis/bedzie-przebudowa-oczyszczalni-w-pinczowie

https://pinczow.com/2018/03/19/bedzie-przebudowa-oczyszczalni-pinczowie/

http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-pinczowski/item/26334-powstanie-ekologiczna-oczyszczalnia-sciekow-w-pinczowie.html

Zgłaszanie nieprawidłowości

Dbając o etyczny, jawny i przejrzysty sposób realizacji projektu, Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła i udostępniła specjalne narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Zgłoszenia potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć można dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza lub przesłać na adres mailowy dostępny pod linkiem: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Kontakt

Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów

biuro@wodociagipinczowskie.net

41 200-35-00

© 2024 Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.

Skip to content