ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów 41 200-35-00 biuro@wodociagipinczowskie.net

Deklaracja dostępności

Dodane przez: Tomasz Data dodania: 2022-11-08

Wstęp deklaracji

Wodociągi Pińczowskie Spółka z o o zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://www.wodociagipinczowskie.net

Dane teleadresowe jednostki:

ul. Batalionów Chłopskich 160

28-400 Pińczów

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część załączników jest w postaci skanów
 3. brak struktury nagłówków w artykułach

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Przemysław Rasała
e-mail: admin@wodociagipinczowskie.net

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

CZYM JEST DOSTĘPNOŚĆ?

Dostępność to właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), która pozwala osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi. Dostępność jest dla wielu osób warunkiem prowadzenia niezależnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kraju, społeczności lokalnej, szkoły czy miejsca pracy.

Dostępność może być zapewniona głównie dzięki zastosowaniu dla nowych inwestycji uniwersalnego projektowania, którego celem jest ułatwienie życia wszystkim członkom społeczeństwa, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Dostępność to także usuwanie istniejących barier poprzez racjonalne usprawnienia, w tym technologie kompensacyjne i asystujące. Zapewnianie dostępności – czy inaczej udostępnianie – gwarantuje dotarcie do szerszej grupy odbiorców, otwarcie na nowych użytkowników, klientów, gości, zwiększając rozpoznawalność i aktywność na rynku konsumenckim. Większość rozwiązań technologicznych czy architektonicznych, z których dziś chętnie korzystają wszyscy, pierwotnie tworzona była z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami, na przykład autobusy niskopodłogowe, przestronne toalety, podjazdy, brak progów, regulowane meble, antypoślizgowe powierzchnie, informacja głosowa.

KOGO DOTYCZY DOSTĘPNOŚĆ?

Dostępność dotyczy nas wszystkich, ale w codziennym życiu jej brak jest dostrzegany głównie przez osoby o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności. Dostępność dotyczy w szczególności:

 • osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • osób niewidomych i słabo widzących,
 • osób głuchych i słabo słyszących,
 • osób głuchoniemych,
 • osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi,
 • osób starszych i osłabionych chorobami,
 • kobiet w ciąży,
 • osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,
 • osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego),
 • osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci),
 • osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

Siedziba Wodociągów Pińczowskich przy ulicy Batalionów Chłopskich 160 w Pińczowie, spełnia podstawowe wymagania zgodne z Art. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • przestrzenie komunikacyjne budynku poziome, są wolne od barier
 • przestrzenie komunikacyjne pionowe – podjazd do wejścia do budynku. W budynku brak windy
 • informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku jest zapewniona poprzez wizualną tablicę informacyjną na parterze budynku
 • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniona jest możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji;

W budynku Wodociągów nie ma dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienek. Ogólnodostępne łazienki, znajduję się na każdej kondygnacji (parter, pierwsze i drugie piętro).

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Zapewnienie komunikacji na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika obsługującego domofon o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Stosownie do przepisów art. 14, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w siedzibie Wodociągi Pińczowskie.

Kontakt

Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów

biuro@wodociagipinczowskie.net

41 200-35-00

© 2024 Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.

Skip to content